Tibetan in Manju Transcription Index: o

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [a] [b] [c] [d] [g] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
[o] [oi] [oreng] [ot] [otcen] [otg'or] [otniyan] [otpok] [ottsher]
[t|n|l]o
0029.1o

[t|f|p|n|l]oi
0014.3yar oi jat
0014.4mar oi jat

[t|f|p|n|l]oreng
0004.1oreng

[t|f|p|n|l]ot
0006.3ot
0006.4ot s'ar
0007.2ni ot
0007.3ot poro
0012.2ni ot mok
0015.2da ot ya

[t|f|p|n|l]otcen
0018.1g'arma otcen

[t|f|p|n|l]otg'or
0007.4otg'or

[t|f|p|n|l]otniyan
0008.2otniyan

[t|f|p|n|l]otpok
0008.1otpok

[t|f|p]ottsher
0008.3ottsher