Tibetan in Manju Transcription Index: t

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [a] [b] [c] [d] [g] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
[takso] [tasg'ar] [tib] [tik] [tikba] [tim] [tinba] [tokmai] [ton] [tongs'ol] [tor] [toreng] [torjet] [tshambirin] [tshamtshom] [tshan] [tshawa] [tsher] [tshon] [tshub] [tum] [tuntsham]
[t|n|l]takso
0031.3takso g'arma

[t|f|p|n|l]tasg'ar
0026.2tasg'ar

[t|f|p|n|l]tib
0036.3birin tib
0041.2mukba tib
0042.3nabun tib

[t|f|p|n|l]tik
0047.2car tik

[t|f|p|n|l]tikba
0047.1tikba

[t|f|p|n|l]tim
0066.3lo bur tim

[t|f|p|n|l]tinba
0052.1car tinba

[t|f|p|n|l]tokmai
0019.2tokmai g'arma

[t|f|p|n|l]ton
0041.3mukba ton

[t|f|p|n|l]tongs'ol
0030.1g'arma tongs'ol

[t|f|p|n|l]tor
0037.1birin tor
0040.2birin tor

[t|f|p|n|l]toreng
0003.4toreng

[t|f|p|n|l]torjet
0061.1ka torjet

[t|f|p|n|l]tshambirin
0037.2tshambirin

[t|f|p|n|l]tshamtshom
0033.4g'arma tshamtshom

[t|f|p|n|l]tshan
0001.3namkai de g'or jik la, tshan ba dun,
0070.4lung tshan lang

[t|f|p|n|l]tshawa
0067.4lung tshawa

[t|f|p|n|l]tsher
0057.1dzilba tsher

[t|f|p|n|l]tshon
0054.1ja*? tshon
0054.2ja*? tshon s'ar

[t|f|p|n|l]tshub
0066.1tshub g'or
0072.1sa tshub lang
0072.2lak tshub
0072.3lak tshub lang
0072.4dul tshub lang

[t|f|p|n|l]tum
0042.1mukba tum
0065.1jang at tum

[t|f|p]tuntsham
0037.3tuntsham