Tibetan in Manju Transcription Index: n

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [a] [b] [c] [d] [g] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [t] [u] [w] [y] [z]
[na] [nabso] [nabun] [nakba] [nam] [namg'or] [namkai] [namlang] [namru] [namsal] [namta] [narma] [ni] [niba] [nidul] [nima] [nimdang] [nin*gung] [ninyol] [nisroi] [niya] [niyag'ar] [niyan] [niyi] [nok] [noron] [norub] [nub]
[t|n|l]na
0064.3kuk na
0064.4kuk na cyik

[t|f|p|n|l]nabso
0027.4nabso

[t|f|p|n|l]nabun
0042.3nabun tib

[t|f|p|n|l]nakba
0022.3nakba

[t|f|p|n|l]nam
0002.1nam
0002.2deng nam
0002.4nam dowang
0003.1don nam
0029.3nam g'or, sumba
0035.4nam g'or, s'iba,
0045.4nam p'a, aba
0056.1nam g'or, jukba,
0063.3nam g'or, dun p'a,

[t|f|p|n|l]namg'or
0016.2namg'or, niba,

[t|f|p|n|l]namkai
0001.3namkai de g'or jik la, tshan ba dun,
0001.4namkai g'or, dang bo,

[t|f|p|n|l]namlang
0004.3namlang
0004.4namlang sin

[t|f|p|n|l]namru
0026.1namru

[t|f|p|n|l]namsal
0004.2namsal

[t|f|p|n|l]namta
0006.1namta

[t|f|p|n|l]narma
0027.1narma

[t|f|p|n|l]ni
0007.2ni ot
0010.4ni j'o
0012.2ni ot mok
0012.3ni niyan
0013.1ni dzen

[t|f|p|n|l]niba
0016.2namg'or, niba,

[t|f|p|n|l]nidul
0010.2nidul

[t|f|p|n|l]nima
0006.2nima
0009.2nima j'o
0010.3nima s'ar
0012.1nima nub
0012.4nima cim

[t|f|p|n|l]nimdang
0053.3nimdang don
0053.4nimdang sal

[t|f|p|n|l]nin*gung
0011.1nin*gung

[t|f|p|n|l]ninyol
0011.3ninyol

[t|f|p|n|l]nisroi
0008.4nisroi

[t|f|p|n|l]niya
0015.1niya gang

[t|f|p|n|l]niyag'ar
0032.1niyag'ar

[t|f|p|n|l]niyan
0012.3ni niyan

[t|f|p|n|l]niyi
0011.2niyi cet

[t|f|p|n|l]nok
0054.3ja*? nok

[t|f|p|n|l]noron
0023.3noron

[t|f|p|n|l]norub
0023.4norub

[t|f|p]nub
0012.1nima nub