Tibetan Index: ny

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


['] [(] [b] [c] [ch] [d] [g] [k] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [ph] [r] [s] [sh] [t] [th] [ts] [y] [z] [zh]
[nya] [nye] [nyi] [nyin]
[t|n|l]nya
0015.1nya gang.
0032.1nya skar.

[t|f|p|n|l]nye
0026.3pra nye.

[t|f|p|n|l]nyi
0006.2nyi ma.
0007.2nyi 'od.
0008.4nyi sros.
0009.2nyi ma dro.
0010.2nyi rngul.
0010.3nyi ma shar.
0010.4nyi dros.
0011.2nyi 'phred.
0012.1nyi ma nub.
0012.2nyi 'od mog.
0012.3nyi b-rnyan.
0012.4nyi ma 'khyims.
0013.1nyi 'dzin.
0053.3nyi mdangs ston.
0053.4nyi mdangs gsal.

[t|f|p]nyin
0011.1nyin gung.
0011.3nyin yol.