Tibetan Index: ts

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


['] [(] [b] [c] [ch] [d] [g] [k] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [ph] [r] [s] [sh] [t] [th] [ts] [y] [z] [zh]
[tsha] [tsham] [tshan] [tshes] [tshigs] [tshom] [tshoms] [tshon] [tshub]
[t|n|l]tsha
0067.4rlung tsha ba.

[t|f|p|n|l]tsham
0033.4skar ma tsham tshom.

[t|f|p|n|l]tshan
0001.3nam mkha'i sde. skor gcig la. tshan pa bdun.
0070.4rlung tshan langs.

[t|f|p|n|l]tshes
0014.2zla tshes.

[t|f|p|n|l]tshigs
0005.4dgu tshigs.
0031.4dgu tshigs mdun skar.

[t|f|p|n|l]tshom
0033.4skar ma tsham tshom.

[t|f|p|n|l]tshoms
0034.3skar tshoms.

[t|f|p|n|l]tshon
0054.1'za' tshon.
0054.2'za' tshon shar.

[t|f|p]tshub
0059.4kha tshub byed.
0072.1sa tshub langs.
0072.4rdul tshub langs.