Tibetan Index: kh

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


['] [(] [b] [c] [ch] [d] [g] [k] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [ph] [r] [s] [sh] [t] [th] [ts] [y] [z] [zh]
[kha] [khad] [khrums] [khug] [khur] [khyim]
[t|n|l]kha
0053.2yul kha bzang.
0058.4kha ba.
0059.1kha 'bab.
0059.2kha 'dab.
0059.3kha 'dab 'bab.
0059.4kha tshub byed.
0060.2kha thul byed.
0060.3kha spog byed.
0061.1kha thor byed.
0061.2rtswal kha ba chags
0062.1kha zhun 'khyag.
0062.2dbyid kyi kha zhun.
0062.3dbyid kyi kha zhun chags.
0063.1kha ba zhu.

[t|f|p|n|l]khad
0073.2khad 'jam.

[t|f|p|n|l]khrums
0025.3khrums stod.
0025.4khrums smad.

[t|f|p|n|l]khug
0064.3khug rna.
0064.4khug rna 'khrigs.

[t|f|p|n|l]khur
0046.3chu khur.

[t|f|p]khyim
0022.2skar khyim.
0035.1b-rtan ba'i khyim.
0035.2khyim.