Tibetan Index: th

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


['] [(] [b] [c] [ch] [d] [g] [k] [kh] [l] [m] [n] [ng] [ny] [p] [ph] [r] [s] [sh] [t] [th] [ts] [y] [z] [zh]
[tha] [thag] [thigs] [tho] [thog] [thon] [thong] [thor] [thul] [thun] [thur]
[t|n|l]tha
0026.2tha skar.

[t|f|p|n|l]thag
0065.3ba thag.

[t|f|p|n|l]thigs
0047.1thigs pa.
0047.2char thigs.

[t|f|p|n|l]tho
0003.4tho rengs.
0061.4'khyag tho.

[t|f|p|n|l]thog
0019.2thog ma 'i skar ma.

[t|f|p|n|l]thon
0041.3smug pa thon.

[t|f|p|n|l]thong
0030.1skar ma thong gshol.

[t|f|p|n|l]thor
0037.1sprin thor.
0061.1kha thor byed.

[t|f|p|n|l]thul
0060.2kha thul byed.

[t|f|p|n|l]thun
0037.3thun mtshams.

[t|f|p]thur
0069.2rdzi thur.