Tibetan in Manju Transliteration Index: s

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [b] [c] [d] [g] [k] [l] [m] [n] [p] [r] [s] [t] [y] [z]
[s'an] [s'ar] [s'ing] [s'ol] [sa] [sad] [sangs] [sbal] [sbrang] [sbud] [sbyar] [sd'eng] [sd'od] [sd'on] [sd'uk] [sde] [sdod] [seng] [ser] [sg'ad] [sg'ak] [sg'ar] [sg'or] [sg'ya] [sg'yes] [sgra] [sgrok] [sil] [sim] [sir] [smad] [sme] [smin] [smuk] [snar] [sng'o] [sng'on] [snron] [snrubs] [so] [song] [sp'en] [sp'ok] [sp'rin] [sp'ud] [sp'ungs] [srib] [srod] [sros]
[t|n|l]s'an
0001.1rgyal p'os mdzad p'a*?i sg'ad lng'a s'an sbyar gyi ?*u*?i sg'ad gsal ba*?i me long bam p'o dang p'o

[t|f|p|n|l]s'ar
0003.3sg'ya rengs s'ar
0006.4*aod s'ar
0010.3niyi ma s'ar
0049.4ciyar s'ar *abab
0054.2*ajiya*? tshon s'ar

[t|f|p|n|l]s'ing
0018.4sg'ar ma s'ing rd'a

[t|f|p|n|l]s'ol
0021.1s'ol sg'ar

[t|f|p|n|l]sa
0005.1sa ruk
0022.4sa ris
0023.1sa ga
0051.2sa bangs
0051.3sa ma bu *apyod
0062.4sa *ak'yak
0072.1sa tshub langs

[t|f|p|n|l]sad
0058.2sad
0058.3sad l'ung

[t|f|p|n|l]sangs
0020.2p'a sangs

[t|f|p|n|l]sbal
0032.2gser sbal sg'ar ma

[t|f|p|n|l]sbrang
0046.4sbrang ciyar

[t|f|p|n|l]sbud
0051.1ciyar sbud

[t|f|p|n|l]sbyar
0001.1rgyal p'os mdzad p'a*?i sg'ad lng'a s'an sbyar gyi ?*u*?i sg'ad gsal ba*?i me long bam p'o dang p'o

[t|f|p|n|l]sd'eng
0002.2sd'eng gnam

[t|f|p|n|l]sd'od
0024.1ciyu sd'od
0025.3g'rums sd'od

[t|f|p|n|l]sd'on
0003.1sd'on gnam
0053.3niyi mdangs sd'on

[t|f|p|n|l]sd'uk
0033.2sg'ar ma sd'uk

[t|f|p|n|l]sde
0001.3nam mka*?i sde sg'or gzriyik la tshan p'a bdun

[t|f|p|n|l]sdod
0052.2sdod ciyar

[t|f|p|n|l]seng
0033.3sg'ar ma seng

[t|f|p|n|l]ser
0055.1ser ba
0055.2ser ba *abab
0055.3ser bas brdungs
0055.4ser bas ma brdungs

[t|f|p|n|l]sg'ad
0001.1rgyal p'os mdzad p'a*?i sg'ad lng'a s'an sbyar gyi ?*u*?i sg'ad gsal ba*?i me long bam p'o dang p'o

[t|f|p|n|l]sg'ak
0028.2sg'ak

[t|f|p|n|l]sg'ar
0016.3sg'ar ma
0016.4sg'ar ma brt'an p'a
0017.2rgyal sg'ar
0017.3blon sg'ar
0017.4*abangs sg'ar
0018.1sg'ar ma *aod ciyen
0018.4sg'ar ma s'ing rd'a
0019.2tok ma *ai sg'ar ma
0021.1s'ol sg'ar
0022.1sg'ar ciyen
0022.2sg'ar k'yim
0026.2ta sg'ar
0030.1sg'ar ma tong gs'ol
0030.2gduks sg'ar
0030.3dgra l'a*?i sg'ar ma
0030.4sg'ar ma *ak'yil p'a
0031.1mi sg'ar
0031.2rng'a sg'ar
0031.3*ataks so sg'ar ma
0031.4dgu tshiks mdun sg'ar
0032.1niya sg'ar
0032.2gser sbal sg'ar ma
0032.3sg'ar mda*?
0033.1sg'ar ma l'am
0033.2sg'ar ma sd'uk
0033.3sg'ar ma seng
0033.4sg'ar ma tsham tshom
0034.1*apo sg'ar
0034.2sg'ar mda*? ld'ung
0034.3sg'ar tshoms
0034.4sg'ar ma*?i d'ok

[t|f|p|n|l]sg'or
0001.3nam mka*?i sde sg'or gzriyik la tshan p'a bdun
0001.4nam mka*?i sg'or dang p'o
0016.2gnam sg'or gniyis p'a
0029.3gnam sg'or gsum p'a
0035.4gnam sg'or bzhi p'a
0045.4gnam sg'or lng'a p'a
0056.1gnam sg'or druk p'a

[t|f|p|n|l]sg'ya
0003.2sg'ya rengs
0003.3sg'ya rengs s'ar
0015.2zla *aod sg'ya
0015.3sg'ya l'ak
0064.2sg'ya bun

[t|f|p|n|l]sg'yes
0036.2sp'rin sg'yes

[t|f|p|n|l]sgra
0020.4sgra gzriyan
0042.4*abruk sgra
0043.1*abruk sgra sgrok
0043.3*abruk sgra brgyud mar ldir
0043.4*abruk sgra drak p'o
0071.3rlung gi *aur sgra

[t|f|p|n|l]sgrok
0043.1*abruk sgra sgrok

[t|f|p|n|l]sil
0070.1rlung sil bu

[t|f|p|n|l]sim
0048.3ciyar sim bu
0051.4ciyar sim

[t|f|p|n|l]sir
0047.3sir sir *abab
0070.2rlung sir bu

[t|f|p|n|l]smad
0024.2ciyu smad
0025.4g'rums smad

[t|f|p|n|l]sme
0018.2sme bdun

[t|f|p|n|l]smin
0026.4smin druk
0032.4smin druk

[t|f|p|n|l]smuk
0041.1smuk p'a
0041.2smuk p'a *atibs
0041.3smuk p'a ton
0041.4smuk p'a *ak'riks
0042.1smuk p'a *ak'ums
0042.2smuk p'a duwangs p'a

[t|f|p|n|l]snar
0027.1snar ma

[t|f|p|n|l]sng'o
0004.1sng'o rengs

[t|f|p|n|l]sng'on
0002.3dgung sng'on

[t|f|p|n|l]snron
0023.3snron

[t|f|p|n|l]snrubs
0023.4snrubs

[t|f|p|n|l]so
0027.4nabs so
0031.3*ataks so sg'ar ma

[t|f|p|n|l]song
0040.3sp'rin ciyad de song ba

[t|f|p|n|l]sp'en
0020.1sp'en p'a

[t|f|p|n|l]sp'ok
0060.3ka sp'ok byed

[t|f|p|n|l]sp'rin
0036.1sp'rin
0036.2sp'rin sg'yes
0036.3sp'rin *atibs
0036.4sp'rin *ak'or
0037.1sp'rin tor
0037.2mtshams sp'rin
0037.4sp'rin dg'riks
0038.2sp'rin bzhur
0038.3sp'rin brdal ba
0038.4sp'rin mdangs c'iyan
0039.1sp'rin rgyu ba
0039.2sp'rin dmar
0039.3sp'rin rd'a mik
0039.4sp'rin *apyur
0040.1sp'rin sp'ungs
0040.2sp'rin *ator
0040.3sp'rin ciyad de song ba
0040.4sp'rin pyi ba
0052.4sp'rin duwangs

[t|f|p|n|l]sp'ud
0060.4l'aks sp'ud byed

[t|f|p|n|l]sp'ungs
0040.1sp'rin sp'ungs

[t|f|p|n|l]srib
0009.4srib nak

[t|f|p|n|l]srod
0005.2srod

[t|f|p]sros
0008.4niyi sros