Tibetan in Manju Transliteration Index: t

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[*] [?] [[] [b] [c] [d] [g] [k] [l] [m] [n] [p] [r] [s] [t] [y] [z]
[ta] [tak] [tiks] [to] [tok] [ton] [tong] [tor] [tsha] [tsham] [tshan] [tshes] [tshiks] [tshom] [tshoms] [tshon] [tshub] [tul] [tun] [tur]
[t|n|l]ta
0026.2ta sg'ar

[t|f|p|n|l]tak
0065.3ba tak

[t|f|p|n|l]tiks
0047.1tiks p'a
0047.2ciyar tiks

[t|f|p|n|l]to
0003.4to rengs
0061.4*ak'yak to

[t|f|p|n|l]tok
0019.2tok ma *ai sg'ar ma

[t|f|p|n|l]ton
0041.3smuk p'a ton

[t|f|p|n|l]tong
0030.1sg'ar ma tong gs'ol

[t|f|p|n|l]tor
0037.1sp'rin tor
0061.1ka tor byed

[t|f|p|n|l]tsha
0067.4rlung tsha ba

[t|f|p|n|l]tsham
0033.4sg'ar ma tsham tshom

[t|f|p|n|l]tshan
0001.3nam mka*?i sde sg'or gzriyik la tshan p'a bdun
0070.4rlung tshan langs

[t|f|p|n|l]tshes
0014.2zla tshes

[t|f|p|n|l]tshiks
0005.4dgu tshiks
0031.4dgu tshiks mdun sg'ar

[t|f|p|n|l]tshom
0033.4sg'ar ma tsham tshom

[t|f|p|n|l]tshoms
0034.3sg'ar tshoms

[t|f|p|n|l]tshon
0054.1*ajiya*? tshon
0054.2*ajiya*? tshon s'ar

[t|f|p|n|l]tshub
0059.4ka tshub byed
0072.1sa tshub langs
0072.4rdul tshub langs

[t|f|p|n|l]tul
0060.2ka tul byed

[t|f|p|n|l]tun
0037.3tun mtshams

[t|f|p]tur
0069.2rdzi tur