Manju Index: u

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[uhiha] [uju] [ujui] [uldeke] [ulden] [uldengge] [uncehen] [undan] [undanahabi] [ungkan] [urhuhe] [usiha]
[t|n|l]uhiha
0019.4tuwa uhiha

[t|f|p|n|l]uju
0001.4abkai hacin, uju.

[t|f|p|n|l]ujui
0001.2han-i araha sunja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i buleku bithe, ujui debtelin
0019.2da ujui usiha

[t|f|p|n|l]uldeke
0003.3uldeke

[t|f|p|n|l]ulden
0003.2ulden

[t|f|p|n|l]uldengge
0018.1uldengge usiha

[t|f|p|n|l]uncehen
0052.2uncehen bošoro aga

[t|f|p|n|l]undan
0062.2undan

[t|f|p|n|l]undanahabi
0062.3undanahabi

[t|f|p|n|l]ungkan
0061.2ungkan

[t|f|p|n|l]urhuhe
0011.3šun urhuhe

[t|f|p]usiha
0016.3usiha
0016.4hadaha usiha
0017.1abkai ten-i usiha
0017.2han usiha
0017.3taiidz usiha
0018.1uldengge usiha
0018.2nadan usiha
0018.4abkai šurdejen usiha
0019.1elderi usiha
0019.2da ujui usiha
0019.3moo usiha
0020.1boiihon usiha
0020.2aiisin usiha
0020.3muke usiha
0020.4lohû usiha
0021.1šušu sukdungga usiha
0021.2biyai dašuran usiha
0021.3gidu usiha
0021.4ten-i šanyan usiha
0029.4ilmoho usiha
0030.2eldengge saracan usiha
0030.3kûwaran faiidan usiha
0030.4hayaha meiihe usiha
0031.1niyalma usiha
0031.2igeri usiha
0031.3jodorgan usiha
0031.4sunggartu usiha
0032.1nimaha usiha
0032.2eiihume usiha
0032.3eyere usiha
0032.4eriku usiha
0033.1usiha gerišembi
0033.2usiha fisin
0033.3usiha seri
0033.4usiha geri gari
0034.1usiha fajambi