Manju Index: g

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[gabtabuha] [gahûn] [galaka] [galga] [gari] [gebkeljembi] [gecembi] [gecen] [gehun] [genggiyen] [gereke] [gerhen] [geri] [gerilambi] [gerišembi] [gersi] [gidu] [gilahûn] [gilha] [giltarilambi] [gimda] [girha] [gisun] [gocika] [guiini] [guksen] [gurung]
[t|n|l]gabtabuha
0008.1elden gabtabuha

[t|f|p|n|l]gahûn
0007.1gehun gahûn

[t|f|p|n|l]galaka
0052.3aga galaka

[t|f|p|n|l]galga
0052.4galga oho

[t|f|p|n|l]gari
0033.4usiha geri gari

[t|f|p|n|l]gebkeljembi
0057.1silenggi gebkeljembi

[t|f|p|n|l]gecembi
0058.3gecen gecembi

[t|f|p|n|l]gecen
0058.2gecen
0058.3gecen gecembi

[t|f|p|n|l]gehun
0004.4gehun gereke
0007.1gehun gahûn
0013.4biya gehun

[t|f|p|n|l]genggiyen
0002.4genggiyen abka
0013.3genggiyen biya

[t|f|p|n|l]gereke
0004.3gereke
0004.4gehun gereke

[t|f|p|n|l]gerhen
0005.1gerhen mukiyeme

[t|f|p|n|l]geri
0033.4usiha geri gari

[t|f|p|n|l]gerilambi
0045.1talkiyan gerilambi

[t|f|p|n|l]gerišembi
0033.1usiha gerišembi

[t|f|p|n|l]gersi
0004.2gersi fersi

[t|f|p|n|l]gidu
0021.3gidu usiha

[t|f|p|n|l]gilahûn
0053.1gilahûn inenggi

[t|f|p|n|l]gilha
0053.2gilha inenggi

[t|f|p|n|l]giltarilambi
0044.4talkiyan giltarilambi

[t|f|p|n|l]gimda
0022.3gimda

[t|f|p|n|l]girha
0024.1girha

[t|f|p|n|l]gisun
0001.2han-i araha sunja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i buleku bithe, ujui debtelin

[t|f|p|n|l]gocika
0054.2nioron gocika

[t|f|p|n|l]guiini
0028.1guiini

[t|f|p|n|l]guksen
0048.1guksen guksen agambi

[t|f|p]gurung
0035.1jaksangga gurung
0035.2gurung