Uighur in Manju Transcription Index: c

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[cab] [cak] [cang] [ceb] [ceken] [cekeyidi] [cekeyiladu] [cekeyilagan] [cekeyilayidu] [cigdi] [cikadu] [colpan] [coruladugan]
[t|n|l]cab
0050.4cab kûdab yagdu

[t|f|p|n|l]cak
0045.1ceken adz cak nayidu

[t|f|p|n|l]cang
0042.3cang ališidi

[t|f|p|n|l]ceb
0051.1ceb gûdab yagdu

[t|f|p|n|l]ceken
0044.1ceken tušadu
0045.1ceken adz cak nayidu

[t|f|p|n|l]cekeyidi
0045.3šabnam ning cekeyidi

[t|f|p|n|l]cekeyiladu
0045.2udzulmai ot cekeyiladu

[t|f|p|n|l]cekeyilagan
0044.2cekeyilagan
0044.4cekeyilagan parkel rayido

[t|f|p|n|l]cekeyilayidu
0044.3ot cekeyilayidu

[t|f|p|n|l]cigdi
0010.3kun cigdi
0054.2kûsi kûdza cigdi

[t|f|p|n|l]cikadu
0036.2bulud cikadu

[t|f|p|n|l]colpan
0022.1colpan

[t|f|p]coruladugan
0018.4asman ning coruladugan yuldus