Uighur in Manju Transcription Index: n

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[naga] [našira] [nayidu] [ni] [ning]
[t|n|l]naga
0027.2naga ima yuldus

[t|f|p|n|l]našira
0024.2našira yuldus

[t|f|p|n|l]nayidu
0045.1ceken adz cak nayidu

[t|f|p|n|l]ni
0054.3kûsi kûdza ni yabdi

[t|f|p]ning
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar
0001.3asman ning ser jama i, bir keyiѕmi yeti buliyak
0001.4asman ning wa kasya, baši
0006.1asman ning ayitaki
0008.3abtab ning tagasi
0016.2asman ning keyismi, ikinji
0018.3yeddi tyaka asman ning
0018.4asman ning coruladugan yuldus
0029.3asman ning keyismi, yucunji
0035.4asman ning keyismi, tortonji
0038.2bulud ning šajipasi
0045.3šabnam ning cekeyidi
0045.4asman ning keyismi, biyešenji
0056.1asman ning keyismi, altinji
0063.3asman ning keyismi, yetinji
0065.3or mocug ning turi