Uighur in Manju Transcription Index: o

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [ลก] [t] [u] [w] [y]
[oltordi] [or] [orda] [orladi] [orni] [ot]
[t|n|l]oltordi
0041.4tuman oltordi

[t|f|p|n|l]or
0065.3or mocug ning turi

[t|f|p|n|l]orda
0035.1kayidzil lik orda
0035.2orda

[t|f|p|n|l]orladi
0010.4kun orladi
0065.1hur orladi
0066.3yal orladi

[t|f|p|n|l]orni
0034.3orni

[t|f|p]ot
0044.3ot cekeyilayidu
0045.2udzulmai ot cekeyiladu