Uighur in Manju Transcription Index: m

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[madi] [manan] [manju] [mar] [maranggu] [mecin] [mirig] [mocug] [mu`sitari] [mudz] [mudziladi] [muhara] [mukaddama] [musab]
[t|n|l]madi
0055.4toli sog madi

[t|f|p|n|l]manan
0064.3manan
0064.4manan buldi

[t|f|p|n|l]manju
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar

[t|f|p|n|l]mar
0030.4mar yuldus

[t|f|p|n|l]maranggu
0004.2karanggu maranggu

[t|f|p|n|l]mecin
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar

[t|f|p|n|l]mirig
0019.3mirig yuldus

[t|f|p|n|l]mocug
0065.3or mocug ning turi

[t|f|p|n|l]mu`sitari
0019.4mu`sitari yuldus

[t|f|p|n|l]mudz
0061.3šuše mudz tuddi
0061.4šuše mudz tušidi

[t|f|p|n|l]mudziladi
0062.4kar mudziladi
0065.2hur bila mudziladi

[t|f|p|n|l]muhara
0029.1para muhara yuldus

[t|f|p|n|l]mukaddama
0028.4para mukaddama yuldus

[t|f|p]musab
0021.1musab pha yuldus