Uighur in Manju Transcription Index: k

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[k'eg] [k'udz] [k'usikan] [k^ar] [k`ag] [k`ala] [kabis] [kadin] [kadzib] [kaglagdurgan] [kamar] [kan] [kar] [kara] [karab] [karanggo] [karanggu] [karcab] [kasya] [katig] [kayidzardi] [kayidzil] [kayirayidu] [keci] [kei] [keyilib] [keyimag] [keyirao] [keyismi] [keyiѕmi] [kiši] [kiyaladu] [kiyalagan] [kiyalg`an] [kobdi] [koyob] [koyog] [koyon] [kuci] [kuk] [kukum] [kulake] [kun] [kunlug] [kur] [kurtug] [kutariladi] [kutarildi] [kuyidi] [kûdab] [kûdbi] [kûdza] [kûdzi] [kûirug] [kûlagladi] [kûnag] [kûra] [kûsi] [kûta] [kûtaladi]
[t|n|l]k'eg
0067.4iseg k'eg šamal

[t|f|p|n|l]k'udz
0031.4k'udz yuldus

[t|f|p|n|l]k'usikan
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar

[t|f|p|n|l]k^ar
0038.4k^ar rang bulud

[t|f|p|n|l]k`ag
0032.3kuci k`ag yuldus

[t|f|p|n|l]k`ala
0031.2k`ala yuldus

[t|f|p|n|l]kabis
0019.2kabis yuldus

[t|f|p|n|l]kadin
0069.2ar kadin kiyalg`an šamal

[t|f|p|n|l]kadzib
0003.4subhi kadzib

[t|f|p|n|l]kaglagdurgan
0008.4kaglagdurgan

[t|f|p|n|l]kamar
0020.3kamar yuldus

[t|f|p|n|l]kan
0047.4por kan dag yagadu

[t|f|p|n|l]kar
0002.2yok kar kei asman
0058.4kar
0059.1kar yagdu
0059.2lab lab kar
0060.1kûnag kar
0060.2kûnag kar yagdu
0060.3turub kar yagdu
0061.1kar ucušadu
0061.2kar ayiridi
0062.1kar keyimag lašidi
0062.2kurtug kar
0062.4kar mudziladi
0063.1kar ayiridi

[t|f|p|n|l]kara
0070.3kara buran

[t|f|p|n|l]karab
0049.2šur karab yagdu
0049.4ur karab yagdur

[t|f|p|n|l]karanggo
0005.3karanggo buldi

[t|f|p|n|l]karanggu
0004.2karanggu maranggu

[t|f|p|n|l]karcab
0060.4karcab kûdab yagdu

[t|f|p|n|l]kasya
0001.4asman ning wa kasya, baši

[t|f|p|n|l]katig
0043.4katig guldur layidu
0071.3katig šamal

[t|f|p|n|l]kayidzardi
0039.2bulud kayidzardi

[t|f|p|n|l]kayidzil
0035.1kayidzil lik orda

[t|f|p|n|l]kayirayidu
0033.1yuldus par kayirayidu

[t|f|p|n|l]keci
0005.2keci buldi

[t|f|p|n|l]kei
0002.2yok kar kei asman

[t|f|p|n|l]keyilib
0059.4šar šar keyilib yagdu

[t|f|p|n|l]keyimag
0062.1kar keyimag lašidi

[t|f|p|n|l]keyirao
0058.2keyirao
0058.3keyirao tušidi

[t|f|p|n|l]keyismi
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar
0016.2asman ning keyismi, ikinji
0029.3asman ning keyismi, yucunji
0035.4asman ning keyismi, tortonji
0045.4asman ning keyismi, biyešenji
0056.1asman ning keyismi, altinji
0063.3asman ning keyismi, yetinji

[t|f|p|n|l]keyiѕmi
0001.3asman ning ser jama i, bir keyiѕmi yeti buliyak

[t|f|p|n|l]kiši
0031.1kiši yuldus

[t|f|p|n|l]kiyaladu
0039.4bulud udzulmai kiyaladu

[t|f|p|n|l]kiyalagan
0070.4togtab togtab kiyalagan šamal
0071.1yandin kiyalagan šamal

[t|f|p|n|l]kiyalg`an
0069.1aldidin kiyalg`an šamal
0069.2ar kadin kiyalg`an šamal

[t|f|p|n|l]kobdi
0066.4šamal kobdi

[t|f|p|n|l]koyob
0050.1koyob yagdur

[t|f|p|n|l]koyog
0033.2yuldus koyog

[t|f|p|n|l]koyon
0066.1koyon

[t|f|p|n|l]kuci
0032.3kuci k`ag yuldus

[t|f|p|n|l]kuk
0002.3kuk asman

[t|f|p|n|l]kukum
0005.1kukum

[t|f|p|n|l]kulake
0009.3kulake

[t|f|p|n|l]kun
0009.2kun isyg rak
0010.3kun cigdi
0010.4kun orladi
0012.1kun paddi
0012.2kun `so ala sydz
0012.3kun kûlagladi
0012.4kun kûtaladi
0013.1kun kuyidi
0048.3kun lug yamgur yagdu
0053.1tutug kun
0053.2acug kun

[t|f|p|n|l]kunlug
0030.2kunlug dag yuldus

[t|f|p|n|l]kur
0030.3kur g'er yuldus

[t|f|p|n|l]kurtug
0062.2kurtug kar

[t|f|p|n|l]kutariladi
0042.2tuman kutariladi

[t|f|p|n|l]kutarildi
0053.3kutarildi

[t|f|p|n|l]kuyidi
0013.1kun kuyidi
0016.1a i kuyidi

[t|f|p|n|l]kûdab
0050.4cab kûdab yagdu
0060.4karcab kûdab yagdu

[t|f|p|n|l]kûdbi
0016.4kûdbi

[t|f|p|n|l]kûdza
0054.1kûsi kûdza
0054.2kûsi kûdza cigdi
0054.3kûsi kûdza ni yabdi
0054.4kûsi kûdza tarakdi

[t|f|p|n|l]kûdzi
0038.3bulud kûdzi aldi

[t|f|p|n|l]kûirug
0032.4kûirug lug yuldus

[t|f|p|n|l]kûlagladi
0012.3kun kûlagladi

[t|f|p|n|l]kûnag
0060.1kûnag kar
0060.2kûnag kar yagdu

[t|f|p|n|l]kûra
0071.2ur kûra gan šamal

[t|f|p|n|l]kûsi
0054.1kûsi kûdza
0054.2kûsi kûdza cigdi
0054.3kûsi kûdza ni yabdi
0054.4kûsi kûdza tarakdi

[t|f|p|n|l]kûta
0041.3tuman kûta rildi

[t|f|p]kûtaladi
0012.4kun kûtaladi
0015.4a i kûtaladi