Uighur in Manju Transcription Index: y

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[yabdi] [yagado] [yagadu] [yagdi] [yagdu] [yagdur] [yal] [yamgur] [yamma] [yandin] [yar] [yarimi] [yarudi] [yarug] [yaruk] [yeddi] [yedšidi] [yel] [yeti] [yetinji] [yok] [yokarikei] [yoldaši] [yoli] [yucunji] [yuldus] [yumlag]
[t|n|l]yabdi
0054.3kûsi kûdza ni yabdi

[t|f|p|n|l]yagado
0046.2yamgur yagado

[t|f|p|n|l]yagadu
0047.3sarkirab yagadu
0047.4por kan dag yagadu

[t|f|p|n|l]yagdi
0055.2toli yagdi

[t|f|p|n|l]yagdu
0048.1togtab togtab yagdu
0048.3kun lug yamgur yagdu
0048.4sapaku lab yagdu
0049.1šub šug yagdu
0049.2šur karab yagdu
0049.3udzalab yagdu
0050.2dagdag yagdu
0050.3udzag yagdu
0050.4cab kûdab yagdu
0051.1ceb gûdab yagdu
0059.1kar yagdu
0059.3lab lab yagdu
0059.4šar šar keyilib yagdu
0060.2kûnag kar yagdu
0060.3turub kar yagdu
0060.4karcab kûdab yagdu

[t|f|p|n|l]yagdur
0049.4ur karab yagdur
0050.1koyob yagdur

[t|f|p|n|l]yal
0066.2yal
0066.3yal orladi

[t|f|p|n|l]yamgur
0046.1yamgur
0046.2yamgur yagado
0046.3guwag lik yamgur
0046.4dabalig yamgur
0048.2ertig yamgur
0048.3kun lug yamgur yagdu
0051.2yamgur yedšidi
0051.3yamgur uddi
0051.4yamgur sekdi
0052.1yamgur adz ana togtadi
0052.2turdugan yamgur
0052.3yamgur togtadi

[t|f|p|n|l]yamma
0024.4yamma yuldus

[t|f|p|n|l]yandin
0071.1yandin kiyalagan šamal

[t|f|p|n|l]yar
0064.1yar gal

[t|f|p|n|l]yarimi
0014.3yokarikei yarimi
0014.4tubangki yarimi

[t|f|p|n|l]yarudi
0003.3yarudi
0004.3yarudi

[t|f|p|n|l]yarug
0007.1yarug lug tu`sidi
0018.1yarug yuldus

[t|f|p|n|l]yaruk
0003.2yaruk

[t|f|p|n|l]yeddi
0018.2yeddi yuldus
0018.3yeddi tyaka asman ning

[t|f|p|n|l]yedšidi
0051.2yamgur yedšidi

[t|f|p|n|l]yel
0057.1šabnam yel tir layidu

[t|f|p|n|l]yeti
0001.3asman ning ser jama i, bir keyiѕmi yeti buliyak

[t|f|p|n|l]yetinji
0063.3asman ning keyismi, yetinji

[t|f|p|n|l]yok
0002.2yok kar kei asman

[t|f|p|n|l]yokarikei
0014.3yokarikei yarimi

[t|f|p|n|l]yoldaši
0021.2a i yoldaši yuldus

[t|f|p|n|l]yoli
0005.4samanci yoli

[t|f|p|n|l]yucunji
0029.3asman ning keyismi, yucunji

[t|f|p|n|l]yuldus
0016.3yuldus
0017.1harban yuldus
0017.2darug yuldus
0017.3`samas yuldus
0017.4daradzu yuldus
0018.1yarug yuldus
0018.2yeddi yuldus
0018.4asman ning coruladugan yuldus
0019.1uker yuldus
0019.2kabis yuldus
0019.3mirig yuldus
0019.4mu`sitari yuldus
0020.1tuparag yuldus
0020.2sondu yuldus
0020.3kamar yuldus
0020.4palig yuldus
0021.1musab pha yuldus
0021.2a i yoldaši yuldus
0021.3wasab yuldus
0021.4ag yuldus
0022.2dzul amyr yuldus
0022.3šarat yuldus
0022.4baten yuldus
0023.1šiayiya yuldus
0023.2ayenil saoris yuldus
0023.3hug u yuldus
0023.4han a yuldus
0024.1dzara yuldus
0024.2našira yuldus
0024.3tarpa yuldus
0024.4yamma yuldus
0025.1dzabara yuldus
0025.2sarpa yuldus
0025.3awa yuldus
0025.4samag yuldus
0026.1apara yuldus
0026.2dzabana yuldus
0026.3aklil yuldus
0026.4albu yuldus
0027.1šula yuldus
0027.2naga ima yuldus
0027.3balda yuldus
0027.4dabai yuldus
0028.1baliyag yuldus
0028.2sagat so ud yuldus
0028.3sagat agbaya yuldus
0028.4para mukaddama yuldus
0029.1para muhara yuldus
0029.2raša yuldus
0029.4taradzu yuldus
0030.1paragdan yuldus
0030.2kunlug dag yuldus
0030.3kur g'er yuldus
0030.4mar yuldus
0031.1kiši yuldus
0031.2k`ala yuldus
0031.3tukuši han yuldus
0031.4k'udz yuldus
0032.1balig yuldus
0032.2taši paka yuldus
0032.3kuci k`ag yuldus
0032.4kûirug lug yuldus
0033.1yuldus par kayirayidu
0033.2yuldus koyog
0033.3yuldus šalang
0033.4yuldus adz gandi
0034.1yuldus tarayidu
0034.2yuldus tušidi
0034.4rošan yuldus

[t|f|p]yumlag
0040.1bulud yumlag buldi