Uighur in Manju Transcription Index: d

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[`] [a] [b] [c] [d] [e] [g] [h] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [p] [r] [s] [š] [t] [u] [w] [y]
[dabai] [dabalig] [dabtar] [dag] [dagdag] [daradzu] [darja] [darug] [digara] [dzabana] [dzabara] [dzara] [dzul]
[t|n|l]dabai
0027.4dabai yuldus

[t|f|p|n|l]dabalig
0046.4dabalig yamgur

[t|f|p|n|l]dabtar
0001.2han ning putug'en biyeši keyismi k'usikan hat manju sodz ning ayiri mecin hati awalkei dabtar

[t|f|p|n|l]dag
0030.2kunlug dag yuldus
0047.4por kan dag yagadu

[t|f|p|n|l]dagdag
0050.2dagdag yagdu

[t|f|p|n|l]daradzu
0017.4daradzu yuldus

[t|f|p|n|l]darja
0035.3darja

[t|f|p|n|l]darug
0017.2darug yuldus

[t|f|p|n|l]digara
0011.4digara buldi

[t|f|p|n|l]dzabana
0026.2dzabana yuldus

[t|f|p|n|l]dzabara
0025.1dzabara yuldus

[t|f|p|n|l]dzara
0024.1dzara yuldus

[t|f|p]dzul
0022.2dzul amyr yuldus