Uighur (romanized) Index: h

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [à] [ä] [ā] [b] [č] [d] [f] [g] [ġ] [h] [H] [ĥ] [ħ] [i] [j] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [p] [q] [r] [s] [ś] [š] [t] [ţ] [u] [ü] [w] [y] [z] []
[han] [harban] [hàt] [hàti] [hoš] [hürker]
[t|n|l]han
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär

[t|f|p|n|l]harban
0017.1harban yulduz

[t|f|p|n|l]hàt
0001.2han-ning fütüg`än bäš qismi qošqan hàt manju söz-ning iri mečin hàti aw2alqi däbtär

[t|f|p|n|l]hàti

[t|f|p|n|l]hoš
0067.3hoš ĥewa šemal

[t|f|p]hürker
0030.3hürker yulduz