Mongolian Index: g

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[gäb] [gägä] [gägägän] [gägän] [gägäräbä] [gär] [gär=ä] [gäräl] [gärältü] [gätü] [gäyibä] [gilaskimui] [gilbaba] [gilbaγ=a] [gilbalγ=a] [gilbalzamui] [giltügänämüi] [giluγan] [girtig]
[t|n|l]gäb
0004.4gäb gägäräbä
0007.1gäb gägän

[t|f|p|n|l]gägä
0005.1gägä tasuran

[t|f|p|n|l]gägägän
0002.4gägägän tngri
0013.3gägägän saran

[t|f|p|n|l]gägän
0007.1gäb gägän

[t|f|p|n|l]gägäräbä
0004.3gägäräbä
0004.4gäb gägäräbä

[t|f|p|n|l]gär
0022.2odun-u gär
0035.2gär

[t|f|p|n|l]gär=ä
0003.2gär=ä
0003.3gär=ä siralaba

[t|f|p|n|l]gäräl
0006.3gäräl
0008.1gäräl tusuγdaba

[t|f|p|n|l]gärältü
0018.1gärältü odun

[t|f|p|n|l]gätü
0021.3gätü

[t|f|p|n|l]gäyibä
0006.4gäyibä

[t|f|p|n|l]gilaskimui
0044.4cakilγan gilaskimui

[t|f|p|n|l]gilbaba
0007.3gilbaba

[t|f|p|n|l]gilbaγ=a
0007.2gilbaγ=a

[t|f|p|n|l]gilbalγ=a
0007.4gilbalγ=a

[t|f|p|n|l]gilbalzamui
0008.3gilbalzamui

[t|f|p|n|l]giltügänämüi
0057.1sigüdäri giltügänämüi

[t|f|p|n|l]giluγan
0034.2giluγan unaba

[t|f|p]girtig
0026.4girtig