Mongolian Index: o

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[obuγ'alalduba] [odun] [oki'] [ordu] [oriyangγ'u] [orumui] [orun] [oyudal]
[t|n|l]obuγ'alalduba
0040.1ägülä obuγ'alalduba

[t|f|p|n|l]odun
0016.3odun
0016.4altan γadasu odun
0017.1batu odun
0017.2xaγan odun
0017.3tayizi odun
0018.1gärältü odun
0018.2doluγan odun
0018.4tärgän odun
0019.1bükün odun
0019.2angxan odun
0021.1ilägüü odun
0022.2odun-u gär
0029.4γurban maral odun
0030.2sikür odun
0030.3süldä odun
0030.4oriyangγ'u odun
0031.1kömün odun
0031.2känggärgä odun
0031.3kädärgä odun
0031.4oyudal-un ämünäki odun
0032.1ziγasun odun
0032.2altan mänäkäi odun
0032.3suγunaγ odun
0032.4mäcid odun
0033.1odun zirubbalzamui
0033.2odun niγta
0033.3odun säyiräg
0033.4odun zirub zarub
0034.1niskü odun
0034.4oki' odun

[t|f|p|n|l]oki'

[t|f|p|n|l]ordu
0035.1batu-yin ordu

[t|f|p|n|l]oriyangγ'u
0030.4oriyangγ'u odun

[t|f|p|n|l]orumui
0046.2boruγan orumui
0047.3šir sar orumui
0047.4šir šir orumui
0048.1kägüs kägüs orumui
0048.4sirbiginäzü orumui
0049.1nurgizu orumui
0049.2šorciginazu orumui
0049.4xorciginazu orumui
0050.1cidxun orumui
0050.2asxaran orumui
0050.3nörin orumui, basa züsärämüi kämämüi
0050.4däbtün orumui
0051.1tasin orumui
0055.2möndür orumui
0059.1casu orumui
0059.4šar šar kizü casu orumui

[t|f|p|n|l]orun
0034.3orun

[t|f|p]oyudal
0005.4tngri-yin oyudal
0031.4oyudal-un ämünäki odun