Mongolian Index: z

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[a] [ä] [b] [c] [d] [g] [γ] [i] [k] [l] [m] [n] [o] [ö] [r] [s] [š] [t] [u] [ü] [x] [y] [z] [Z]
[zabsar] [zabsarlaba] [zaliraba] [zarub] [zärgälgän] [ziγasun] [zikägün] [zilabalzamui] [zirbiginägür] [zirγuduγar] [zirub] [zirubbalzamui] [zirübkimüi] [zoγsuxu] [züil] [züsärämüi]
[t|n|l]zabsar
0037.2zabsar-un ägülä

[t|f|p|n|l]zabsarlaba
0003.4aγula zabsarlaba

[t|f|p|n|l]zaliraba
0052.1boruγan zaliraba

[t|f|p|n|l]zarub
0033.4odun zirub zarub

[t|f|p|n|l]zärgälgän
0064.1zärgälgän

[t|f|p|n|l]ziγasun
0032.1ziγasun odun

[t|f|p|n|l]zikägün
0068.3zikägün salkin

[t|f|p|n|l]zilabalzamui
0045.2cakilγan zilabalzamui

[t|f|p|n|l]zirbiginägür
0064.2zirbiginägür

[t|f|p|n|l]zirγuduγar
0056.1tngri-yin züil. zirγuduγar.

[t|f|p|n|l]zirub
0033.4odun zirub zarub

[t|f|p|n|l]zirubbalzamui
0033.1odun zirubbalzamui

[t|f|p|n|l]zirübkimüi
0045.1cakilγan zirübkimüi

[t|f|p|n|l]zoγsuxu
0052.2zoγsuxu boruγan

[t|f|p|n|l]züil
0001.3tngri-yin xuriyangγui. nigän züil. doluγan anggi.
0001.4tngri-yin züil. tärigün.
0016.2tngri-yin züil. d'äd'.
0029.3tngri-yin züil. γurbaduγar.
0035.4tngri-yin züil. dörbädügär.
0045.4tngri-yin züil. tabuduγar.
0056.1tngri-yin züil. zirγuduγar.
0063.3tngri-yin züil. doluduγar.

[t|f|p]züsärämüi
0050.3nörin orumui, basa züsärämüi kämämüi