Chinese (in pinyin) Index: k

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[kāi] [kuáng] [kuí]
[t|n|l]kāi
0053.3 yún kāi
0053.4hàn tóng shàng

[t|f|p|n|l]kuáng
0070.3kuáng fēng

[t|f|p]kuí
0026.1kuí