Chinese (in pinyin) Index: w

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[wǎn] [wēi] [wěi] [wèi] [wēn] [wén] [] []
[t|n|l]wǎn
0005.2tiān wǎn

[t|f|p|n|l]wēi
0011.2 wēi xié
0025.2wēi
0037.1tiān dài wēi yún
0045.1diàn guāng wēi shǎn
0048.4wēi
0062.1xuě shàng wēi dòng
0070.1wēi fēng

[t|f|p|n|l]wěi
0023.4wěi

[t|f|p|n|l]wèi
0026.3wèi
0055.4wèi bèi báo

[t|f|p|n|l]wēn
0068.1wēn fēng

[t|f|p|n|l]wén
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn
0001.4tiān wén lèi . .
0016.2tiān wén lèi . èr .
0029.3tiān wén lèi . sān .
0035.4tiān wén lèi . .
0045.4tiān wén lèi . .
0056.1tiān wén lèi . liù .
0063.3tiān wén lèi . .

[t|f|p|n|l]
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn
0011.1
0045.4tiān wén lèi . wǔ .

[t|f|p]
0041.1
0041.2xià
0041.3gāo
0041.4chén
0042.1xià nóng
0042.2shōu
0065.2hán zhuóníng jié