Chinese (in pinyin) Index: c

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[cǎi] [cāng] [cǎo] [chē] [chén] [chū] [chù] [chuí] [chūn]
[t|n|l]cǎi
0037.3xiá cǎi
0038.4cǎi yún

[t|f|p|n|l]cāng
0002.3cāng tiān

[t|f|p|n|l]cǎo
0061.2dòng xuě màn cǎo shàng

[t|f|p|n|l]chē
0018.4 chē

[t|f|p|n|l]chén
0003.2chén guāng
0003.3chén guāng xiàn chū
0016.4běi chén
0030.3gōu chén
0033.4chén xīng
0034.3chén
0041.4 chén
0072.1fēng yáng chén

[t|f|p|n|l]chū
0003.3chén guāng xiàn chū
0010.3 chū

[t|f|p|n|l]chù
0040.2yún xiá duàn chù

[t|f|p|n|l]chuí
0061.4yán bīng chuí líng

[t|f|p]chūn
0062.2chūn xuě níng dòng