Chinese (in pinyin) Index: j

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [] [] [jiān] [jiāo] [jiǎ] [jiǎo] [jiàn] [jiàng] [jiē] [jié] [jīn] [jìn] [jǐng] [] [juǎn] [juàn]
[t|n|l]
0024.1
0044.1léi

[t|f|p|n|l]
0017.1tiānxīng
0034.4

[t|f|p|n|l]
0021.3 xīng

[t|f|p|n|l]jiān
0062.4xuě miàn jiān dòng

[t|f|p|n|l]jiāo
0043.4jiāo léi

[t|f|p|n|l]jiǎ
0053.1jiǎ yīn tiān

[t|f|p|n|l]jiǎo
0022.3jiǎo
0072.2fēng jiǎo de shā xuě
0072.3fēng jiǎo shā xuě

[t|f|p|n|l]jiàn
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn

[t|f|p|n|l]jiàng
0058.3shuāng jiàng

[t|f|p|n|l]jiē
0045.2diàn guāng jiē lián

[t|f|p|n|l]jié
0065.1hán níng jié
0065.2hán zhuó níng jié

[t|f|p|n|l]jīn
0020.2jīn xīng

[t|f|p|n|l]jìn
0051.4 jìn rùn

[t|f|p|n|l]jǐng
0018.1jǐng xīng
0027.4jǐng

[t|f|p|n|l]
0042.3méng níng

[t|f|p|n|l]juǎn
0069.3dào juǎn fēng

[t|f|p]juàn
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn