Chinese (in pinyin) Index: h

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[hán] [hàn] [] [hēi] [hōng] [hóng] [hóu] [] [huā] [huá] [huáng] [huà] [huí] [huì] [hūn] [huǒ]
[t|n|l]hán
0058.1hán
0065.1hán níng jié
0065.2hán zhuó níng jié
0068.3hán fēng

[t|f|p|n|l]hàn
0053.4hàn tóng shàng
0067.2hàn tóng shàng

[t|f|p|n|l]
0005.4tiān
0031.4
0067.3fēng

[t|f|p|n|l]hēi
0004.1hēi lóng lóng

[t|f|p|n|l]hōng
0043.2hōng léi

[t|f|p|n|l]hóng
0054.1hóng
0054.2hóng xiàn
0054.3yún zhē hóng
0054.4hóng xiāo

[t|f|p|n|l]hóu
0020.4luó hóu xīng

[t|f|p|n|l]
0053.3 yúnkāi
0053.4hàn tóng shàng

[t|f|p|n|l]huā
0036.4yún huā
0063.2táo huā shuǐ

[t|f|p|n|l]huá
0030.2huá gài

[t|f|p|n|l]huáng
0005.1huáng hūn

[t|f|p|n|l]huà
0063.1xuě róng huà

[t|f|p|n|l]huí
0008.2huí guāng dàng yàng
0008.3huí guāng luàn dòng
0071.2huí fēng

[t|f|p|n|l]huì
0032.4huì xīng

[t|f|p|n|l]hūn
0005.1huáng hūn
0005.3hūn

[t|f|p]huǒ
0019.4huǒ xīng
0039.2huǒ shāo yún