Chinese (in pinyin) Index: m

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [mǎn] [màn] [mǎo] [méng] [] [] [miàn] [míng] [] []
[t|n|l]
0064.1

[t|f|p|n|l]mǎn
0036.3yún mǎn

[t|f|p|n|l]màn
0061.2dòng xuě màn cǎo shàng

[t|f|p|n|l]mǎo
0026.4mǎo

[t|f|p|n|l]méng
0042.3méng níng
0047.4 méng méng

[t|f|p|n|l]
0060.1xīn xuě
0060.2xiàxīn xuě

[t|f|p|n|l]
0033.2xīng
0053.3yún kāi
0053.4hàn tóng shàng

[t|f|p|n|l]miàn
0062.4xuě miàn jiān dòng

[t|f|p|n|l]míng
0003.4dōng fāng míng
0004.2 míng
0007.1qíng míng
0013.3míng yuè
0017.4tài xīng zǒng míng
0043.1léi míng
0053.2qíng míng tiān
0071.3fēng míng tiáo

[t|f|p|n|l]
0038.2yúnxiǎng

[t|f|p]
0005.3hūn
0019.3xīng