Chinese (in pinyin) Index: l

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [lǎng] [le] [léi] [lèi] [] [lián] [liáng] [liàng] [lín] [líng] [liú] [liǔ] [liù] [lóng] [lóu] [] [luàn] [luó]
[t|n|l]
0033.4chén xīng là là

[t|f|p|n|l]lǎng
0013.4yuè lǎng

[t|f|p|n|l]le
0038.1yīn le
0052.4qíng le
0055.3bèi báo le
0073.1fēng píng le

[t|f|p|n|l]léi
0042.4léi
0043.1léi míng
0043.2hōng léi
0043.3léi shēng duàn
0043.4jiāo léi
0044.1léi

[t|f|p|n|l]lèi
0001.3tiān . lèi .
0001.4tiān wén lèi . .
0016.2tiān wén lèi . èr .
0029.3tiān wén lèi . sān .
0035.4tiān wén lèi . .
0045.4tiān wén lèi . .
0056.1tiān wén lèi . liù .
0063.3tiān wén lèi . .

[t|f|p|n|l]
0004.2míng

[t|f|p|n|l]lián
0045.2diàn guāng jiē lián
0050.3lián yīn

[t|f|p|n|l]liáng
0009.3yīn liáng
0068.4liáng fēng

[t|f|p|n|l]liàng
0004.3tiān liàng
0004.4tiān liàng
0022.1liàng xīng

[t|f|p|n|l]lín
0039.3 lín yún

[t|f|p|n|l]líng
0061.3yán líng
0061.4yán bīng chuí líng

[t|f|p|n|l]liú
0032.3liú xīng

[t|f|p|n|l]liǔ
0028.2liǔ

[t|f|p|n|l]liù
0056.1tiān wén lèi . liù .

[t|f|p|n|l]lóng
0004.1hēi lóng lóng

[t|f|p|n|l]lóu
0026.2lóu

[t|f|p|n|l]
0045.3shuǐ shǎn
0056.2
0056.3xià
0056.4níng
0057.1guāng shǎn zhuó
0057.2zhū dàng yàng
0057.3gān
0057.4bái
0058.1hán

[t|f|p|n|l]luàn
0008.3huí guāng luàn dòng

[t|f|p]luó
0020.4luó hóu xīng