Chinese (in pinyin) Index: z

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [zhān] [zhāng] [zhào] [zhē] [zhěn] [zhèn] [zhī] [zhì] [zhū] [zhù] [zhuǎn] [zhuó] [] [] [zǒng] []
[t|n|l]
0001.3tiān . lèi .

[t|f|p|n|l]zhān
0051.2 zhān

[t|f|p|n|l]zhāng
0028.4zhāng

[t|f|p|n|l]zhào
0007.3 zhào

[t|f|p|n|l]zhē
0054.3yún zhē hóng

[t|f|p|n|l]zhěn
0029.2zhěn

[t|f|p|n|l]zhèn
0048.1 zhèn zhèn xià
0052.2zhèn tóu
0070.4zhèn zhèn guā fēng

[t|f|p|n|l]zhī
0031.3zhī

[t|f|p|n|l]zhì
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn

[t|f|p|n|l]zhū
0057.2 zhū dàng yàng

[t|f|p|n|l]zhù
0050.2 zhù
0071.4fēng dǐng zhù

[t|f|p|n|l]zhuǎn
0007.4 guāng zhuǎn shè

[t|f|p|n|l]zhuó
0033.1xīng guāng shǎn zhuó
0044.4diàn guāng shǎn zhuó
0057.1 guāng shǎn zhuó
0065.2hán zhuó níng jié

[t|f|p|n|l]
0027.2

[t|f|p|n|l]
0017.3tàixīng
0017.4tài xīng zǒng míng
0021.1 xīng
0034.4
0035.1gōng

[t|f|p|n|l]zǒng
0017.4tài xīng zǒng míng

[t|f|p]
0051.2 zhān