Chinese (in pinyin) Index: t

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[tài] [táo] [téng] [] [tiān] [tiáo] [tíng] [tóng] [tóu] [tòu] [] [tún] [tuó]
[t|n|l]tài
0017.3tài xīng
0017.4tài xīng zǒng míng
0019.2tài xīng
0021.4tài bái

[t|f|p|n|l]táo
0063.2táo huā shuǐ

[t|f|p|n|l]téng
0030.4téng shé

[t|f|p|n|l]
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn

[t|f|p|n|l]tiān
0001.3tiān . lèi .
0001.4tiān wén lèi . .
0002.1tiān
0002.2shàng tiān
0002.3cāng tiān
0002.4qīng tiān
0003.1tiān qīng
0004.3tiān liàng
0004.4tiān liàng
0005.2tiān wǎn
0005.4tiān
0006.1tiān
0016.2tiān wén lèi . èr .
0017.1tiān xīng
0029.3tiān wén lèi . sān .
0030.1tiān shǐ xīng
0035.4tiān wén lèi . .
0037.1tiān dài wēi yún
0045.4tiān wén lèi . .
0053.1jiǎ yīn tiān
0053.2qíng míng tiān
0056.1tiān wén lèi . liù .
0063.3tiān wén lèi . .

[t|f|p|n|l]tiáo
0071.3fēng míng tiáo

[t|f|p|n|l]tíng
0052.1 shǎo tíng

[t|f|p|n|l]tóng
0053.4hàn tóng shàng
0067.2hàn tóng shàng

[t|f|p|n|l]tóu
0052.2zhèn tóu

[t|f|p|n|l]tòu
0051.3 tòu

[t|f|p|n|l]
0020.1xīng

[t|f|p|n|l]tún
0040.1yún tún

[t|f|p]tuó
0049.4pāng tuó