Chinese (in pinyin) Index: s

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[sān] [sàn] [] [shā] [shǎn] [shàng] [shāo] [shǎo] [shé] [shè] [shēn] [shēng] [shí] [shǐ] [shì] [shōu] [shū] [shuāng] [shuǐ] [] [] [sōu] []
[t|n|l]sān
0029.3tiān wén lèi . sān .

[t|f|p|n|l]sàn
0040.3yún sàn

[t|f|p|n|l]
0012.2dàn
0015.2yuèdàn

[t|f|p|n|l]shā
0072.2fēng jiǎo de shā xuě
0072.3fēng jiǎo shā xuě
0072.4shā bèi fēng

[t|f|p|n|l]shǎn
0033.1xīng guāng shǎn zhuó
0044.3 shǎn
0044.4diàn guāng shǎn zhuó
0045.1diàn guāng wēi shǎn
0045.3 shuǐ shǎn
0057.1 guāng shǎn zhuó

[t|f|p|n|l]shàng
0002.2shàng tiān
0014.3shàng xián
0053.4hàn tóng shàng
0061.2dòng xuě màn cǎo shàng
0062.1xuě shàng wēi dòng
0067.2hàn tóng shàng

[t|f|p|n|l]shāo
0039.2huǒ shāo yún

[t|f|p|n|l]shǎo
0052.1 shǎo tíng

[t|f|p|n|l]shé
0030.4téng shé

[t|f|p|n|l]shè
0007.4 guāng zhuǎn shè
0008.1guāng shè

[t|f|p|n|l]shēn
0027.3shēn

[t|f|p|n|l]shēng
0010.4 shēng
0036.2shēng yún
0043.3léi shēng duàn
0059.4fēng xuě yǒu shēng
0066.3yān ǎi shēng

[t|f|p|n|l]shí
0013.1 shí
0016.1yuè shí

[t|f|p|n|l]shǐ
0030.1tiān shǐ xīng

[t|f|p|n|l]shì
0025.3shì
0039.4yún shì yóu rán

[t|f|p|n|l]shōu
0040.4yún shōu
0042.2 shōu

[t|f|p|n|l]shū
0047.3shū diǎn diǎn

[t|f|p|n|l]shuāng
0058.2shuāng
0058.3shuāng jiàng

[t|f|p|n|l]shuǐ
0020.3shuǐ xīng
0045.3 shuǐ shǎn
0063.2táo huā shuǐ

[t|f|p|n|l]
0065.3yóu

[t|f|p|n|l]
0035.4tiān wén lèi . sì .

[t|f|p|n|l]sōu
0051.1sōu fēng

[t|f|p]
0003.1tiān qīng