Chinese (in pinyin) Index: q

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [] [] [qiān] [qīng] [qíng]
[t|n|l]
0001.3tiān . lèi . qī
0018.2xīng
0063.3tiān wén lèi . qī .

[t|f|p|n|l]
0041.3 gāo
0049.3pào
0066.4fēng
0072.2fēng jiǎode shā xuě

[t|f|p|n|l]
0003.1tiānqīng
0021.1xīng
0042.3méngníng
0063.4
0064.2ǎi
0064.3yān
0064.4yān
0065.1hánníng jié
0065.2hánzhuó níng jié

[t|f|p|n|l]qiān
0031.2qiān niú

[t|f|p|n|l]qīng
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn
0002.4qīng tiān
0003.1tiān qīng
0050.1pén qīng

[t|f|p]qíng
0007.1qíng míng
0052.3 qíng
0052.4qíng le
0053.2qíng míng tiān