Chinese (in pinyin) Index: f

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [fāng] [fáng] [fēng] []
[t|n|l]
0029.4xīng

[t|f|p|n|l]fāng
0003.4dōng fāng míng

[t|f|p|n|l]fáng
0023.2fáng

[t|f|p|n|l]fēng
0015.3fēng
0051.1sōu fēng
0059.4fēng xuě yǒu shēng
0060.4fēng xuě piāo dàng
0061.1fēng yáng xuě
0065.4fēng
0066.1xuàn fēng
0066.4fēng
0067.1guā fēng
0067.2hàn tóng shàng
0067.3 fēng
0067.4nuǎn fēng
0068.1wēn fēng
0068.2xūn fēng
0068.3hán fēng
0068.4liáng fēng
0069.1yíng fēng
0069.2bèi fēng
0069.3dào juǎn fēng
0069.4 fēng
0070.1wēi fēng
0070.2piāo fēng
0070.3kuáng fēng
0070.4zhèn zhèn guā fēng
0071.1páng fēng
0071.2huí fēng
0071.3fēng míng tiáo
0071.4fēng dǐng zhù
0072.1fēng yáng chén
0072.2fēng jiǎo de shā xuě
0072.3fēng jiǎo shā xuě
0072.4shā bèi fēng
0073.1fēng píng le
0073.2fēng dìng
0073.3fēng

[t|f|p]
0039.1yún
0062.3xuědòng
0064.4yān