Chinese (in pinyin) Index: y

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [yān] [yán] [yáng] [yàng] [yáo] [yào] [] [] [] [] [] [yīn] [yín] [yíng] [yǐng] [yóu] [yǒu] [] [] [] [] [yuán] [yuè] [yún] [yǔn] [yùn]
[t|n|l]
0006.1tiān
0014.2yuè

[t|f|p|n|l]yān
0064.3yān
0064.4yān
0066.2yān ǎi
0066.3yān ǎi shēng

[t|f|p|n|l]yán
0061.3yán líng
0061.4yán bīng chuí líng

[t|f|p|n|l]yáng
0008.4yáng
0009.1 yáng
0061.1fēng yáng xuě
0072.1fēng yáng chén

[t|f|p|n|l]yàng
0008.2huí guāng dàng yàng
0057.2 zhū dàng yàng

[t|f|p|n|l]yáo
0019.1yáo guāng

[t|f|p|n|l]yào
0006.4guāng yào

[t|f|p|n|l]
0064.1

[t|f|p|n|l]
0001.2 zhì qīng wén jiàn juàn
0001.3tiān . yī lèi .
0001.4tiān wén lèi . yī .

[t|f|p|n|l]
0034.1xīng

[t|f|p|n|l]
0019.2tàixīng

[t|f|p|n|l]
0015.3fēng
0029.1

[t|f|p|n|l]yīn
0009.3yīn liáng
0009.4bèi yīn
0037.4yīn
0038.1yīn le
0050.3lián yīn
0053.1jiǎ yīn tiān

[t|f|p|n|l]yín
0050.4yín

[t|f|p|n|l]yíng
0069.1yíng fēng

[t|f|p|n|l]yǐng
0010.1yǐng

[t|f|p|n|l]yóu
0039.4yún shì yóu rán
0065.3yóu

[t|f|p|n|l]yǒu
0059.4fēng xuě yǒu shēng

[t|f|p|n|l]
0072.4shā bèi fēng

[t|f|p|n|l]
0032.1xīng
0039.3lín yún

[t|f|p|n|l]
0046.1
0046.2xià
0046.3niàng
0046.4gān
0047.1diǎn
0047.2xiàdiǎn
0047.3shūdiǎn diǎn
0047.4méng méng
0048.1zhèn zhèn xià
0048.2bào
0048.3dài xià
0048.4wēi
0049.1
0049.2xiāo xiāo
0049.3 pào
0049.4pāng tuó
0050.1pén qīng
0050.2 zhù
0050.3lián yīn
0050.4yín
0051.1sōu fēng
0051.2zhān
0051.3tòu
0051.4jìn rùn
0052.1shǎo tíng
0052.2zhèn tóu
0052.3qíng
0053.4hàntóng shàng
0067.2hàntóng shàng

[t|f|p|n|l]
0001.2zhì qīng wén jiàn juàn

[t|f|p|n|l]yuán
0015.1yuè yuán

[t|f|p|n|l]yuè
0013.2yuè
0013.3míng yuè
0013.4yuè lǎng
0014.1yuè àn
0014.2yuè
0015.1yuè yuán
0015.2yuè dàn
0015.4yuè yùn
0016.1yuè shí
0021.2yuè bèi xīng

[t|f|p|n|l]yún
0036.1yún
0036.2shēng yún
0036.3yún mǎn
0036.4yún huā
0037.1tiān dài wēi yún
0038.2yún xiǎng
0038.3yún
0038.4cǎi yún
0039.1 yún
0039.2huǒ shāo yún
0039.3 lín yún
0039.4yún shì yóu rán
0040.1yún tún
0040.2yún xiá duàn chù
0040.3yún sàn
0040.4yún shōu
0053.3 yún kāi
0053.4hàn tóng shàng
0054.3yún zhē hóng

[t|f|p|n|l]yǔn
0034.2xīng yǔn

[t|f|p]yùn
0012.4 yùn
0015.4yuè yùn