Chinese (in pinyin) Index: b

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[bái] [báo] [bào] [běi] [bèi] [] [bīng] []
[t|n|l]bái
0021.4tài bái
0057.4bái

[t|f|p|n|l]báo
0055.1báo
0055.2xià báo
0055.3bèi báo le
0055.4wèi bèi báo

[t|f|p|n|l]bào
0048.2bào

[t|f|p|n|l]běi
0016.4běi chén
0018.3běi dǒu

[t|f|p|n|l]bèi
0009.4bèi yīn
0021.2yuè bèi xīng
0055.3bèi báo le
0055.4wèi bèi báo
0069.2bèi fēng
0072.4shā bèi fēng

[t|f|p|n|l]
0025.4
0027.1

[t|f|p|n|l]bīng
0061.4yán bīng chuí líng

[t|f|p]
0001.3tiān bù . lèi .
0036.3yúnmǎn
0038.3yún
0043.3léi shēngduàn
0064.4yān