Chinese (in pinyin) Index: d

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[] [] [] [dài] [dàn] [dàng] [dào] [de] [] [] [diǎn] [diàn] [dǐng] [dìng] [dōng] [dòng] [dǒu] [] [] [duàn]
[t|n|l]
0036.4yún huā

[t|f|p|n|l]
0044.3shǎn
0055.3bèi báole
0055.4wèi bèi báo

[t|f|p|n|l]
0004.4tiānliàng
0011.3xié
0050.2 zhù
0069.4fēng

[t|f|p|n|l]dài
0037.1tiān dài wēi yún
0048.3dài xià
0060.3dài xià xuě

[t|f|p|n|l]dàn
0012.2 dàn
0015.2yuè dàn

[t|f|p|n|l]dàng
0008.2huí guāng dàng yàng
0057.2 zhū dàng yàng
0060.4fēng xuě piāo dàng

[t|f|p|n|l]dào
0069.3dào juǎn fēng

[t|f|p|n|l]de
0072.2fēng jiǎo de shā xuě

[t|f|p|n|l]
0023.1

[t|f|p|n|l]
0001.4tiān wén lèi . dì .
0016.2tiān wén lèi . dì èr .
0017.2xīng
0017.4tài xīng zǒng míng
0018.4chē
0029.3tiān wén lèi . dì sān .
0035.4tiān wén lèi . dì .
0045.4tiān wén lèi . dì .
0056.1tiān wén lèi . dì liù .
0063.3tiān wén lèi . dì .

[t|f|p|n|l]diǎn
0047.1 diǎn
0047.2xià diǎn
0047.3shū diǎn diǎn

[t|f|p|n|l]diàn
0044.2diàn
0044.4diàn guāng shǎn zhuó
0045.1diàn guāng wēi shǎn
0045.2diàn guāng jiē lián

[t|f|p|n|l]dǐng
0071.4fēng dǐng zhù

[t|f|p|n|l]dìng
0073.2fēng dìng

[t|f|p|n|l]dōng
0003.4dōng fāng míng

[t|f|p|n|l]dòng
0008.3huí guāng luàn dòng
0061.2dòng xuě màn cǎo shàng
0062.1xuě shàng wēi dòng
0062.2chūn xuě níng dòng
0062.3xuě dòng
0062.4xuě miàn jiān dòng

[t|f|p|n|l]dǒu
0018.3běi dǒu
0024.2dǒu

[t|f|p|n|l]
0021.3xīng

[t|f|p|n|l]
0035.3

[t|f|p]duàn
0040.2yún xiá duàn chù
0043.3léi shēng duàn