Chinese (in pinyin) Index: g

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[gài] [gān] [gāng] [gāo] [gōng] [gōu] [] [guā] [guāng] [guī] [guǐ]
[t|n|l]gài
0030.2huá gài

[t|f|p|n|l]gān
0046.4gān
0057.3gān

[t|f|p|n|l]gāng
0022.4gāng

[t|f|p|n|l]gāo
0041.3 gāo

[t|f|p|n|l]gōng
0035.1 gōng
0035.2gōng

[t|f|p|n|l]gōu
0030.3gōu chén

[t|f|p|n|l]
0031.4

[t|f|p|n|l]guā
0067.1guā fēng
0067.2hàn tóng shàng
0070.4zhèn zhèn guā fēng

[t|f|p|n|l]guāng
0003.2chén guāng
0003.3chén guāng xiàn chū
0006.3guāng
0006.4guāng yào
0007.2 guāng
0007.4 guāng zhuǎn shè
0008.1guāng shè
0008.2huí guāng dàng yàng
0008.3huí guāng luàn dòng
0010.2 guāng
0019.1yáo guāng
0033.1xīng guāng shǎn zhuó
0044.4diàn guāng shǎn zhuó
0045.1diàn guāng wēi shǎn
0045.2diàn guāng jiē lián
0057.1 guāng shǎn zhuó

[t|f|p|n|l]guī
0032.2guī xīng

[t|f|p]guǐ
0028.1guǐ