Chinese (in pinyin) Index: r

Up
[Manju] [Tibetan] [Tibetan in Manju Transliteration] [Tibetan in Manju Transcription] [Mongolian] [Uighur (romanized)] [Uighur (in Arabic script)] [Uighur in Manju Transcription] [Chinese (in characters)] [Chinese (in pinyin)]


[ǎ] [à] [b] [c] [d] [ě] [è] [f] [g] [h] [j] [k] [l] [m] [n] [p] [q] [r] [s] [t] [w] [x] [y] [z]
[rán] [rén] [] [róng] [] [] [rùn]
[t|n|l]rán
0039.4yún shì yóu rán

[t|f|p|n|l]rén
0031.1rén xīng

[t|f|p|n|l]
0006.2
0007.2guāng
0007.3zhào
0007.4guāng zhuǎn shè
0009.1yáng
0009.2nuǎn
0010.3chū
0010.4shēng
0011.1
0011.2wēi xié
0011.3 xié
0011.4píng
0012.1
0012.2 dàn
0012.3ěr
0012.4yùn
0013.1shí
0048.3dàixià
0060.3dàixià xuě

[t|f|p|n|l]róng
0063.1xuě róng huà

[t|f|p|n|l]
0050.2 zhù

[t|f|p|n|l]
0012.1

[t|f|p]rùn
0051.4 jìn rùn